Skip to content

Daily Archives: September 23rd, 2015

Leben

Wir fallen & fallen & fallen. Denn Leben heißt Fallen in niemandes Arme. Wir fallen & fallen & fallen sekündlich. Wir fallen ins All. Wir fallen ins Nichts. Wir fallen & fallen & fallen.